Puspusang Labanan ang Tortyur at Iba pang Kalupitan ng Estado, Pahayag ng Bilanggong Pulitikal sa Camp Bagong Diwa

Puspusang Labanan ang Tortyur at Iba pang Kalupitan ng Estado

Pahayag ng Bilanggong Pulitikal sa Camp Bagong Diwa, Taguig City

Hunyo 26, 2018, Pandaigdigang Araw Laban sa Tortyur

 

May batas ang Gobyerno ng Republika ng Pilipinas laban sa tortyur mula pa noong 2009. Pormal na kinikilala doon ang absolutong karapatan at kalayaan sa tortyur, at itinuturing ang tortyur bilang krimen sa lahat ng kalagayan at panahon. Lumagda ang gobyerno sa kasunduan laban sa tortyur at iba pang porma ng pagmamalupit tulad ng Convention Against Torture ng United Nations. Nariyan din ang kasunduan sa pagitan ng GRP at National Democratic Front na CARHRIHL, o ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, na nagtataguyod ng karapatang sibil, pulitikal, pang-ekonomiya at pangkultura.

Subalit walang hustisyang nakakamit ang mga biktima ng tortyur sa ilalim ng mga administrasyon ng GRP. Nagpapatuloy ang paggamit ng tortyur ng militar at pulisya. Dulot ito ng di-nagbabagong mersenaryong katangian ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police at pagsunod sa patakarang Amerikano na paggamit ng torture para pumiga ng impormasyon at lupigin ang mga itinuturing nitong kalaban.

Ngayon pa lang, masahol na ang kalagayan ng sambayanang Pilipino sa tripleng pasistang gera kontra-droga, kontra-Bangsa Moro at Oplan Kapayapaan, gayundin sa Oplan Kontra-Tambay na nagbubunga ng malalang paglabag sa kalayaang sibil ng mamamayan.

Kaming mga bilanggong pulitikal ay dumaranas ng sikolohikal na tortyur tulad ng pagdumog ng mga di-unipormadong lalaki, pagpiring sa mga mata, pagkalkal sa mga gamit para mang-angkin o magtanim ng baril o eksplosibo, pagkakait ng komunikasyon sa pamilya, pagkakait ng abugado, pagbabanta sa mga detenido at pamilya, at iba pa. Ang nakakarami sa amin ay dumanas ng pisikal na tortyur tulad ng pambubugbog, pagkulata ng baril, pagsuklob ng plastik sa ulo at iba pa.

Sa loob ng bilangguan, dumaranas kami ng iba’t ibang anyo ng kalupitan at nakakababa ng pagkataong pagtrato sa pagbabartolina, labis na parusa, malupit na pagrekisa at iba pa.

Nakikiisa kami sa sambayanan sa puspusang paglaban sa tortyur at iba pang kalupitan ng estado. Dapat na panagutin ang mga torturer ng kasalukuyan at nagdaang mga rehimen. Dapat na bigyan ng hustisya ang mga biktima ng tortyur. Dapat na itigil na ang mga pasistang gera ng rehimeng US-Duterte.